langol.pl » Biznes » Handel » pióro świetlne

Pióro świetlne po angielsku

pióro świetlne: light pen Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pen":

godziny otwarcia opening hours
handel w niedziele Sunday opening
pierwsza oferta na licytacji opening bid
koszty bieżące running expenses
wydatki bieżące running expenses
wydatki inwestycyjne capital expenditure
wydatki expenditures
rozchody expenditures
opłata karna penalty charge
wstrzymywać suspend
zawieszać suspend
rachunek otwarty open account
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
na wasz koszt at your expense
koszty zbytu selling expenses
niedrogi inexpensive
tani inexpensive
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl