langol.pl » Ogólne » Ogólne » perspektywa sukcesu w krótkim okresie

Perspektywa sukcesu w krótkim okresie po angielsku

perspektywa sukcesu w krótkim okresie: prospects of success in the near term Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "near":

zbliżać się się do końca [czegoś] near the end of [sth]

Ze słowem "term":

pogodzić się z [czymś] come to terms with [sth]
pod względem in terms of
w następstwie [czegoś] in the aftermath of [sth]
na jednakowych warunkach on equal terms
na każdych warunkach on any terms
na możliwie najlepszych warunkach on best possible terms
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
na warunkach [czegoś] on the terms of [sth]
na warunkach rynkowych on market terms
korzyść w długim okresie long-term benefit

Ze słowem "perspektywa":

perspektywa prospect
perspektywa prospect

Ze słowem "okresie":

w okresie [x] tygodni over a [x]-week period
  Langol.pl