langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » osoba bez pracy

Osoba bez pracy po angielsku

osoba bez pracy: jobless person Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "person":

osoba samozatrudniona self-employed person
personel personnel
personel umysłowy white-collar personnel
praktyczne przekazywanie umiejętności personal skills instruction
dział personalny personnel department
wyznaczyć osobę appoint a person
personel kierowniczy executive personnel
osoba doświadczona experienced person
dobre umiejętności interpersonalne good interpersonal skills

Ze słowem "bez":

bezpieczny secure
bezpieczeństwo security
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
ubezpieczenie społeczne national insurance
ubezpieczenie społeczne social security
składka na ubezpieczenie społeczne national insurance contribution
narodowe ubezpieczenie zdrowotne national health insurance
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
bezpieczeństwo safety
bezrobocie unemployment
bezrobotny unemployed
bezrobotni unemployed
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
przymusowy urlop bezpłatny lay-off
wysłać [kogoś] na bezpłatny urlop lay off [sb]
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
bezpieczeństwo pracy job security
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
urlop bezpłatny unpaid leave
robocizna bezpośrednia direct labor
zwolnienie bez wypowiedzenia dismissal without notice
ubezpieczenia społeczne social insurance
zabezpieczenie społeczne social security

Ze słowem "pracy":

zastąpić [kogoś] w pracy cover for [sb]
niezagrożone stanowisko pracy secure job
staż pracy seniority
długi staż pracy high seniority
nowe stanowiska pracy new job openings
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
dzień ustawowo wolny od pracy bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
ruchomy czas pracy flexitime
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
nietypowe godziny pracy unsocial hours
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
warunki pracy working conditions
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
redukcja miejsc pracy redundancy
zwolniony z pracy redundant
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
wyrzucić [kogoś] z pracy fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] fire for [sth]
zwolnienie z pracy lay-off
zwolnić z pracy lay off
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
brak współpracy non-cooperation
przerwa w pracy work stoppage
ustawodawstwo pracy labour legislation
przywrócić do pracy reinstate
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
wolne stanowisko pracy vacant position
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
częściowa niezdolność do pracy partial disability
wypłata za wyniki pracy payment by results
stała niezdolność do pracy permanent disability
mieć wypadek w pracy have an accident at work
koszty pośrednie pracy indirect labor
wypadek przy pracy industrial injury
sąd pracy industrial tribunal
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
podział pracy job sharing
koszty pracy labor costs
sąd pracy labor court
wypadek przy pracy accident at work
czasowa niezdolność do pracy temporary disability
całkowita niezdolność do pracy total disability
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
zezwolenie na odejście z pracy exit permit
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl