langol.pl » Ogólne » Ogólne » opaść pod ciężarem [czegoś]

Opaść pod ciężarem [czegoś] po angielsku

opaść pod ciężarem [czegoś]: sag under the weight of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sag":

przewidywać envisage
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] [design] detracts from [message]

Ze słowem "under":

trzymać [coś] w sekrecie keep [sth] under wraps
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być w toku be underway
trwać be underway
zacofany gospodarczo underdeveloped
kalesony long underwear
podstępne metody underhand methods
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
podważyć undermine
podważyć zasadność undermine validity
podważyć wiarygodność undermine validity
wyczerpujące zrozumienie [czegoś] comprehensive understanding of [sth]
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract

Ze słowem "pod":

podkręcić coś crank [sth] up
podejść come up
podkreślać coś play [sth] up
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
podtrzymywać to maintain
zestaw podręczny pocket kit
podążać follow [sth]
pod znakiem zapytania questionable
pod względem in terms of
podzielić divide
pod wieloma względami in many respects
kierunek podróży destination
podążyć follow
podnieść [kogoś] give [sb] a boost
podjąć kroki take actions
dać podstawy do zrobienia [czegoś] warrant [sth]
podejście approach
podobnie myślący zwolennicy [czegoś] like-minded adherents of [sth]
[produkt] w wersji podstawowej plain-vanilla [product]
podeprzeć [coś] shore [sth] up
podpora buttress
podpierać buttress
podciągnąć [coś] szybko hike [sth] up
podwyższyć wartość [czegoś] hike [sth]
podnieść czynsz raise the rent
podniesć czynsze jack up rents
podejrzany seedy
podziemna plątanina [czegoś] rabit warren of [sth]
przedpodatkowy pretax
zabity podczas służby killed in the line of duty
trzymać się podjętej decyzji stick to a decision
nieczytelny podpis illegible signature
czytelny podpis legible signature
poddać się [czemuś] succumb to [sth]
podrzegacz firebrand
podpis artykułu by-line
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
poddać się back down
podzielić [coś] na pół halve [sth]
mieć [coś] pod kontrolą be in control of [sth]
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
podobny similar
niepodobny dissimilar
podejście całościowe holistic approach
bez żadnych przykrych niespodzianek without incident
podzbiór [czegoś] subset of [sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
podczas gdy whereas
podstęp ruse
język angielski podstawowy basic English
jak poprzednio podano as mentioned before
jak podano wcześniej as mentioned before
jak podano powyżej as stated above
na podstawie [czegoś] on the basis of [sth]
na podstawie [czegoś] on the ground of [sth]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] by agreement between [sb] and [sb]
podobno reportedly
podążanie za [czymś] pursuit of [sth]
podekscytowany fired up
podkręcać [coś] tweak [sth]
podrasowywać [coś] tweak [sth]
podatny na [coś] susceptible to [sth]
[zrobić coś] pod wpływem chwili [do sth] on a whim
  Langol.pl