langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list

Opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list po angielsku

opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list: delay in answering [some] letter Szukaj w Google

Inne:

przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
zwrot powitania w nagłówku listu salutation
zwrot pożegnalny complimentary close
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
nieprzewidziane opóźnienie unforeseen delay

Ze słowem "delay":

skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay

Ze słowem "answering":

automatyczna sekretarka answering machine

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "letter":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
pismo przewodnie covering letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
pismo przewodnie covering letter
litera letter

Ze słowem "odpowiedzi":

odpowiedzialność za [coś] liability for [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
być odpowiedzialnym za [coś] be responsible for [sth]

Ze słowem "list":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
unlisted number numer zastrzeżony
  Langol.pl