langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych

Oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych po angielsku

oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych: official Stock Exchange list Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "official":

oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
giełda papierów wartościowych stock exchange
notowana spółka listed stock
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja zwykła common stock
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
akcje rozwojowych firm growth stock
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
dywidenda z akcji dividend on stock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
akcje zwykłe common stock
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "exchange":

giełda metali metal exchange
giełda towarowa commodity exchange
fundusz portfelowy exchange traded fund

Ze słowem "list":

dopuszczony do obrotu giełdowego listed
notowany na giełdzie listed
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market

Ze słowem "wartościowych":

Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) Securities and Exchange Commission
  Langol.pl