langol.pl » Biznes » Handel » oferta ważna przez [x] dni

Oferta ważna przez [x] dni po angielsku

oferta ważna przez [x] dni: offer firm for [x] days Szukaj w Google

Inne:

oferta handlowa sales proposal
termin realizacji lead time
warunki płatności terms of payment

Ze słowem "offer":

oferta promocyjna special offer
oferta offer
oferta promocyjna introductory offer
skorzystać z [czyjejś] [oferty] take [sb] up on [their offer]
może będziesz zainteresowana naszą ofertą you might be interested in our offer
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.

Ze słowem "firm":

firma eksportowa export firm
wymaga potwierdzenia subject to confirmation
podlegać konieczności zatwierdzenia be subject to confirmation
potwierdzać confirm
zatwierdzać confirm
potwierdzenie zamówienia order confirmation
potwierdzać zamówienie confirm an order

Ze słowem "days":

proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
w ciągu [x] dni within a period of [x] days

Ze słowem "oferta":

pierwsza oferta na licytacji opening bid
oferta cenowa quotation
oferta bid
oferta przetargowa tender

Ze słowem "dni":

pośrednik middleman
pośrednicy middlemen
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
agent zatrudniony na część etatu part-time agent
sprzedawać bezpośrednio sell direct
pośrednik broker
zgodnie z zamówieniem to order
przewodnictwo guidance
urzędnik handlowy trade official
poradnictwo counselling
uwzględnić allow
zgodnie ze specyfikacją to specification
postępować zgodnie z [sugestią] follow up [a suggestion]
nieodpowiedni unsuitable
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
zgodnie z próbką as per sample
pośrednictwo intermediary
kluczowi pośrednicy key intermediaries
usługi pośrednictwa brokerage services
  Langol.pl