langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » oferta cenowa jest ważna przez [x] dni

Oferta cenowa jest ważna przez [x] dni po angielsku

oferta cenowa jest ważna przez [x] dni: quotation is valid for [x] days Szukaj w Google

Inne:

oferta cenowa quotation
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta handlowa sales proposal
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
cena netto net price

Ze słowem "days":

[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days

Ze słowem "oferta":

oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts

Ze słowem "dni":

nieuzasadniona skarga unjustified complaint
nieuzasadniona reklamacja unjustified complaint
wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
wchodzi w życie z dniem [x] effective as of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
odpowiednie sankcje za [coś] appropriate sanctions for [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
  Langol.pl