langol.pl » Biznes » Ogólne » odstępstwo od [jakiejś zasady]

Odstępstwo od [jakiejś zasady] po angielsku

odstępstwo od [jakiejś zasady]: departure from [some principle] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

pieniądze uzyskane z zagranicy money attracted from abroad

Ze słowem "some":

ustalenie [jakiejś wartości] determination of [some value]
w przeliczeniu na [jakąś walutę] in terms of [some currency]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]
zrobić coś do [jakiejś daty] do sth by [some date]
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów [some organization] is divided into [x] directorates
  Langol.pl