langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » oczekiwać [czyjejś] zgody

Oczekiwać [czyjejś] zgody po angielsku

oczekiwać [czyjejś] zgody: look forward to [sb's] consent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "look":

oczekiwać na [coś] z niecierpliwością looking forward to [sth]
oczekiwać na [coś] look forward to [sth]
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]

Ze słowem "forward":

przesyłać dalej forward
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "consent":

zgoda consent

Ze słowem "zgody":

brak zgody disagreement
  Langol.pl