langol.pl » Biznes » Rachunkowość » obrotowość aktywów

Obrotowość aktywów po angielsku

obrotowość aktywów: asset turnover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "asset":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
wartość aktywów asset value
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
rachunek aktywów asset account
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
składnik majątku asset
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "turnover":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
wskaźnik obrotu zobowiązań debtor turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
  Langol.pl