langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » notowana spółka

Notowana spółka po angielsku

notowana spółka: listed stock Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "listed":

dopuszczony do obrotu giełdowego listed
notowany na giełdzie listed
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
giełda papierów wartościowych stock exchange
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja zwykła common stock
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
akcje rozwojowych firm growth stock
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
dywidenda z akcji dividend on stock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
akcje zwykłe common stock
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "notowana":

firma nie notowana na giełdzie unquoted company
  Langol.pl