langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » niniejszym pismem potwierdzamy [coś]

Niniejszym pismem potwierdzamy [coś] po angielsku

niniejszym pismem potwierdzamy [coś]: this letter shall confirm [sth] Szukaj w Google

"this letter shall confirm [sth]" to także:

- niniejszym listem potwierdzamy [coś]

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
list handlowy business letter
pismo przewodnie covering letter

Ze słowem "this":

załatwić tę sprawę settle this matter
bardzo mnie to niepokoi this worries me a lot
w związku z tym in this connection
przepraszam, a kto mówi? excuse me, who is this?

Ze słowem "letter":

list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
litera letter

Ze słowem "shall":

będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties

Ze słowem "confirm":

potwierdzenie confirmation
potwierdzamy, że [coś] we confirm that [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]

Ze słowem "potwierdzamy":

potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
  Langol.pl