langol.pl » Ogólne » Ogólne » nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat]

Nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] po angielsku

nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat]: beg to differ with [sb] on [some point] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "beg":

odliczanie do [czegoś] rozpoczęte countdown to [sth] has already begun

Ze słowem "differ":

zmienna może przybierać różne wartości variable can take different values
mieć inną opinię be of a different opinion

Ze słowem "some":

makabryczny gruesome
potworny mord gruesome massacre
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
[robić coś] z lekką niechęcią [do sth] with some dismay
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
denerwujący irksome
odpowiedni wholesome
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "point":

punkt widzenia standpoint
wskazywać naprzód point the way ahead
punkt widzenia vantage point
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
namierzyć prawdziwe przyczyny [czegoś] pinpoint root causes of [sth]

Ze słowem "jakiś":

udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]

Ze słowem "temat":

unikać [tematu] fudge [the issue]
wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]
przejrzeć swoją wiedzę na temat [czegoś] revise one's knowledge of [sth]
znawca tematu pundit
  Langol.pl