langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody]

Nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] po angielsku

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody]: not assume payment of compensation for [some damages] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "not":

zawiadomienie o końcu umowy ubezpieczeniowej renewal notice
ubezpieczeniowa nota pokrycia cover note
ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej insurance in favour of another

Ze słowem "payment":

ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment

Ze słowem "compensation":

odszkodowanie compensation
odszkodowanie compensation
rekompensata compensation
odszkodowanie za szkody compensation for damages

Ze słowem "some":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]

Ze słowem "damages":

roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages

Ze słowem "szkody":

szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
szkody powodziowe water damage
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
  Langol.pl