langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nie ma mnie w tej chwili

Nie ma mnie w tej chwili po angielsku

nie ma mnie w tej chwili: I'm not in at the moment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "i'm":

brakuje mi [czegoś] i'm short of [sth]

Ze słowem "not":

powiadamiać notify
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
nota przewodnia covering note
pragnę poinformować, [że coś] I would like to notify that [sth]
nota przewodnia covering note
zapisać [coś] take note of [sth]

Ze słowem "moment":

nie ma go w tej chwili he's out at the moment

Ze słowem "mnie":

z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
bardzo mnie to niepokoi this worries me a lot
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship
niemniej jednak nevertheless
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
co najmniej [coś] at least [sth]
co najmniej równie [ korzystny | skuteczny ] at least as [ favorable | effective ]
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]

Ze słowem "tej":

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
z czystej ciekawości just out of curiosity

Ze słowem "chwili":

w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
w ostatniej chwili at the last minute
  Langol.pl