langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » naruszenie warunków umowy

Naruszenie warunków umowy po angielsku

naruszenie warunków umowy: breach of contract Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "breach":

sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie obowiązku breach of duty
nadużycie zaufania breach of trust

Ze słowem "contract":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
przygotować umowę draw up a contract
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
wycofać się z umowy withdraw from a contract
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
być związanym umową be held to a contract
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
rozwiązać umowę rescind a contract
rozwiązać kontrakt rescind a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
kara umowna contractual penalty
sporządzić umowę draw up a contract
unieważnić umowę cancel a contract

Ze słowem "naruszenie":

naruszenie porządku publicznego public nuisance
naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
naruszenie praw autorskich piracy

Ze słowem "umowy":

złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
strony umowy parties to an agreement
  Langol.pl