langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » mieć wypadek w pracy

Mieć wypadek w pracy po angielsku

mieć wypadek w pracy: have an accident at work Szukaj w Google

Inne:

wypadek przy pracy industrial injury
wypadek przy pracy accident at work

Ze słowem "have":

mieć mało szacunku dla [kogoś] have little esteem for [sb]

Ze słowem "work":

podebrać pracownika poach a worker
uznanie za dobrze wykonaną pracę recognition for work well done
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
robotnik blue-collar worker
pracownik fizyczny blue-collar worker
pracować w niepełnym wymiarze godzin work part-time
pracoholik workoholik
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
pracujący w domu home-worker
warunki pracy working conditions
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
rzemiosło line of work
fach line of work
pracować w skróconym czasie work short-time
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
udział pracowników w podejmowaniu decyzji worker participation in the decision-making process
związkowa reprezentacja pracowników worker representation
strajk włoski work-to-rule
przerwa w pracy work stoppage
zawiesić w obowiązkach pracowniczych suspend from work
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
pracownicy fizyczni wage-earning workers
praca w domu work at home
pracować w godzinach nadliczbowych work overtime
zezwolenie na pracę work permit
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
arkusz roboczy work sheet
pracownik fizyczny worker
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
godziny urzędowania working hours
tydzień roboczy working week
obciążenie pracą workload
zakres obowiązków workload
praca zmianowa shift work
praca dorywcza irregular work
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
praca biurowa clerical work
pracownicy umysłowi salaried workers
pracownicy sezonowi seasonal workers
praca wykwalifikowana skilled work
pracownicy wykwalifikowani skilled workers
praca biurowa office work
praca w godzinach nadliczbowych overtime work
odzież robocza workwear

Ze słowem "pracy":

zastąpić [kogoś] w pracy cover for [sb]
niezagrożone stanowisko pracy secure job
staż pracy seniority
długi staż pracy high seniority
nowe stanowiska pracy new job openings
dzień ustawowo wolny od pracy bank holiday
dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
ruchomy czas pracy flexitime
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
nietypowe godziny pracy unsocial hours
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
redukcja miejsc pracy redundancy
zwolniony z pracy redundant
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
wyrzucić [kogoś] z pracy fire [sb]
wyrzucić z pracy za [coś] fire for [sth]
osoba bez pracy jobless person
zwolnienie z pracy lay-off
zwolnić z pracy lay off
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
brak współpracy non-cooperation
ustawodawstwo pracy labour legislation
przywrócić do pracy reinstate
wolne stanowisko pracy vacant position
częściowa niezdolność do pracy partial disability
wypłata za wyniki pracy payment by results
stała niezdolność do pracy permanent disability
koszty pośrednie pracy indirect labor
sąd pracy industrial tribunal
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
koszty pracy labor costs
sąd pracy labor court
czasowa niezdolność do pracy temporary disability
całkowita niezdolność do pracy total disability
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
zezwolenie na odejście z pracy exit permit
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl