langol.pl » Ogólne » Ogólne » mieć przewagę [nad kimś]

Mieć przewagę [nad kimś] po angielsku

mieć przewagę [nad kimś]: have the edge [over sb] Szukaj w Google

Inne:

być z [kimś] skłóconym have a rift with [sb]

Ze słowem "have":

uporządkować wszystkie kwestie to have sth sorted
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
mieć z [kimś] sprzeczkę have a run-in with [sb]
mieć w [czymś] interes have a vested interest in [sth]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]
mieć ubranie na zmianę have a change of clothes

Ze słowem "edge":

fundusz zamrożony hedge fund
obietnica pledge
elementarna wiedza rudimentary knowledge
przejrzeć swoją wiedzę na temat [czegoś] revise one's knowledge of [sth]
wiedza ukryta tacit knowledge
wiedza praktyczna tacit knowledge

Ze słowem "over":

nagle overnight
z dnia na dzień overnight
meloman music lover
odzyskiwanie sił recovery
zdrowienie recovery
otworzyć nowy rozdział w historii turn over a new leaf in history
wiadukt flyover
kontrowersja controversy
odkryć discover
odzyskać siły recover
wyzdrowieć recover
rządy governance
łączny overall
ogólny overall
po jakimś czasie over time
po pewnym czasie over time
zadłużenie państwowe sovereign debt
rząd tymczasowy transition government
oddać hand over
przytłaczający overwhelming
odzyskać siły recover
wyzdrowieć recover
całkowity overall
ogólny overall
studiować [coś] pore over [sth]
przyglądać się [czemuś] pore over [sth]
remont overhaul
naprawa overhaul
naprawić overhaul
targować się o cenę [czegoś] haggle over the price of [sth]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
w ciągu [x] kolejnych [tygodni] over [x] consecutive [weeks]
w okresie [x] tygodni over a [x]-week period
na przestrzeni [x] tygodni over a [x]-week period
ponadto moreover
ślinić się na widok [czegoś] drool over [sth]
mieć obsesję na [czyimś lub czegoś punkcie] obsess over [sb or sth]
napawać się [czymś] gloat over [sth]
pochylił się żeby zawiązać sznurówkę he leaned over to tie his shoe
nadmiernie overly
nadmiernie optymistyczny overly optimistic
jawny overt
jawna krytyka overt criticism
jawny rasizm overt racism
jawnie overtly
ukryty covert
niejawny covert
potajemny covert
potajemne działania covert actions
potajemnie covertly
niejawnie covertly
[robić coś] jawnie lub niejawnie [do sth] overtly or covertly
nachodzenie na siebie [czegoś] i [czegoś] overlap between [sth] and [sth]
przekrojowy overarching
[robić coś] latami [do sth] over the years

Ze słowem "nad":

organ nadzorczy watchdog
organizacja czuwająca nad prawidłowością watchdog
osoba czuwająca nad prawidłowością watchdog
nadajnik Bluetooth bluetooth facilities
nadchodzący incoming
nadmierny excessive
nadchodzący forthcoming
dom nad rzeką riverfront home
nadzieja hope
nadejście [czegoś] the advent of [sth]
nadawać [czemuś] opływowe kształty streamline [sth]
nadpobudliwy hyperactive
nadeszła chwila prawdy the moment of truth has arrived
nadużycie wyborcze electoral malpractice
  Langol.pl