langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » mieć dostęp do poufnych informacji

Mieć dostęp do poufnych informacji po angielsku

mieć dostęp do poufnych informacji: have access to the confidential information Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "access":

międzynarodowy numer kierunkowy international access code
prefiks kraju international access code

Ze słowem "confidential":

poufny confidential
poufne informacje confidential information

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "informacji":

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
  Langol.pl