langol.pl » Biznes » Rachunkowość » majątek zakładowy

Majątek zakładowy po angielsku

majątek zakładowy: plant assets Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "plant":

majątek firmy property, plant and equipment
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl