langol.pl » Biznes » Rachunkowość » majątek netto

Majątek netto po angielsku

majątek netto: net assets Szukaj w Google

"net assets" to także:

- aktywa netto

Inne:

Ze słowem "net":

zysk netto net profit
zysk netto after-tax profit
wartość netto spółki company`s net worth
dochód netto net income
strata netto net loss
wartość zrealizowana netto net realizable value
marża netto net margin

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl