langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » londyński indeks giełdowy

Londyński indeks giełdowy po angielsku

londyński indeks giełdowy: Financial Times Industrial Ordinary Share Index Szukaj w Google
a także:
- FT-SE 100

Inne:

główny indeks giełdy leading share index on the market

Ze słowem "ordinary":

akcja zwykła ordinary share
akcje zwykłe ordinary shares

Ze słowem "share":

przydział akcji allotment of shares
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
akcja share
nominalny kapitał akcyjny nominal share capital
kapitał akcyjny spółki authorized share capital
emitowany kapitał akcyjny issued share capital
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja uprzywilejowana preference share
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
świadectwo udziałowe share certificate
akcja założycielska founders' share
akcja subskrybowana subscription share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
przemówić do udziałowców address the shareholders
inwestor indywidualny individual shareholder
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
akcja na okaziciela bearer share
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
świadectwo udziałowe share certificate
udział share
akcja gratisowa free share

Ze słowem "index":

indeks index
wskaźnik index
  Langol.pl