langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » kwota ubezpieczenia

Kwota ubezpieczenia po angielsku

kwota ubezpieczenia: amount insured Szukaj w Google
a także:
- insured value
- sum assured

"amount insured" to także:

- suma ubezpieczenia

Inne:

Ze słowem "amount":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]

Ze słowem "insured":

ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
wartość ubezpieczenia insured value
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
suma ubezpieczenia sum insured
ubezpieczony insured
reasekurowany reinsured

Ze słowem "kwota":

kwota wykupu polisy surrender value

Ze słowem "ubezpieczenia":

zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
umowa ubezpieczenia contract of insurance
suma ubezpieczenia sum assured
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa ubezpieczenia na życie life policy
umowa ubezpieczenia insurance contract
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl