langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kurs emisyjny

Kurs emisyjny po angielsku

kurs emisyjny: issuing price Szukaj w Google

"issuing price" to także:

- cena emisyjna

Inne:

Ze słowem "issuing":

bank emisyjny issuing house
instytucja emitująca akcje issuing house

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "kurs":

notować kurs quote
kurs kupna bid
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zwyżka kursów na rynku bull market
indeks kursów akcji share index
osoba przewidująca kursy na podstawie historii chartist
strata kursowa discount
kurs sprzedaży selling rate
po najlepszym kursie at best

Ze słowem "emisyjny":

emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
prospekt emisyjny issue prospectus
  Langol.pl