langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kupić obligację po cenie nominalnej

Kupić obligację po cenie nominalnej po angielsku

kupić obligację po cenie nominalnej: buy a bond at par Szukaj w Google

Inne:

obligacja państwowa government bond

Ze słowem "buy":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupować w drodze umów odkupu buy through repos
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "bond":

obligacja śmieciowa junk bond
obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
obligacja bond
obligacja na okaziciela bearer bond
obligacja skarbowa Treasury bond
obligacja skarbu państwa Treasury bond
euroobligacja Eurobond
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacja zamienna convertible bond
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja o kuponie zerowym zero bond
obligacja zerokuponowa zero bond
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "par":

nieznana trzecia strona unknown third party
o wartości parytetowej [X] at a par value of [X]
akcja częściowo opłacona partly paid share
al pari at par
po cenie nominalnej at par
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par

Ze słowem "cenie":

po cenie rynkowej at market
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
niespłacenie długu default

Ze słowem "nominalnej":

sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
  Langol.pl