langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kupić akcje zgodnie z limitem

Kupić akcje zgodnie z limitem po angielsku

kupić akcje zgodnie z limitem: buy shares at limit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupować w drodze umów odkupu buy through repos
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "shares":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares

Ze słowem "limit":

zgodnie z limitem at limit

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl