langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kupić akcje po kursie rynkowym

Kupić akcje po kursie rynkowym po angielsku

kupić akcje po kursie rynkowym: buy share at market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupować w drodze umów odkupu buy through repos
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "share":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
główny indeks giełdy leading share index on the market
akcja share
nominalny kapitał akcyjny nominal share capital
kapitał akcyjny spółki authorized share capital
emitowany kapitał akcyjny issued share capital
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja zwykła ordinary share
akcja uprzywilejowana preference share
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
świadectwo udziałowe share certificate
akcja założycielska founders' share
akcja subskrybowana subscription share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
przemówić do udziałowców address the shareholders
inwestor indywidualny individual shareholder
akcje zwykłe ordinary shares
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares
akcja na okaziciela bearer share
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
świadectwo udziałowe share certificate
udział share
akcja gratisowa free share

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
spekulant manipulujący rynkiem market maker
wycofać się z rynku pull out of the market
animator obrotu giełdowego market maker
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe common stock

Ze słowem "kursie":

zakup po wysokim kursie bear squeeze
po najlepszym kursie at best
  Langol.pl