langol.pl » Biznes » Rachunkowość » księga rachunkowa

Księga rachunkowa po angielsku

księga rachunkowa: account book Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "account":

konto account
rachunek account
księgowy accountant
biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
rachunek aktywów asset account
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
należności accounts receivable
wątpliwe należności doubtful account
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek obrotowy trading account (GB)
noty objaśniające notes to the accounts
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
należności accounts payable
standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
wyciąg z konta account statement
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts
rachunek zysków i strat profit and loss account
biegły księgowy professional accountant
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting
plan kont chart of accounts

Ze słowem "book":

księgowość bookkeeping
według ksiąg per books
bilans według ksiąg balance per books
wartość księgowa book value
strata księgowa book-keeping loss
księgowość book-keeping
rachunkowość book-keeping
zysk księgowy book profit
księga inwentarzowa inventory book
księga kasowa day book
  Langol.pl