langol.pl » Biznes » Bankowość » kredyt o zmiennym oprocentowaniu

Kredyt o zmiennym oprocentowaniu po angielsku

kredyt o zmiennym oprocentowaniu: floating rate loan Szukaj w Google

Inne:

kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage

Ze słowem "floating":

zmienna stopa procentowa floating rate
zmienne oprocentowanie floating rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate

Ze słowem "rate":

oprocentowanie pożyczki lending rate
oprocentowanie kredytu lending rate
bazowa stopa oprocentowania base rate
podstawowa stopa oprocentowania base rate
stawka podstawowa base rate
preferencyjna stopa procentowa prime rate
minimalna stopa dyskontowa minimum lending rate
stopa dyskontowa discount rate
stopa dyskontowa weksli bill rate
stopa wekslowa bill rate
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
stałe oprocentowane fixed rate
uzyskać płynność finansową generate liquidity
uzyskiwać generate
tworzyć generate
generować generate
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
zmienna stopa procentowa variable rate
zmienne oprocentowanie variable rate
klient instytucjonalny corporate customer
kurs wymiany exchange rate
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
kurs rate
stawka rate
stopa rate

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
umowa pożyczki loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "kredyt":

instytucja kredytowa finance house
karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
kredyt lending
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage
kredytodawca lender
kredyt hipoteczny mortgage
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
kredyt w rachunku otwartym overdraft
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl