langol.pl » Biznes » Bankowość » krach na giełdzie papierów wartościowych

Krach na giełdzie papierów wartościowych po angielsku

krach na giełdzie papierów wartościowych: crash on the Stock Exchange Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stock":

opcja udziału stock option
rynek akcji stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcja uprzywilejowana preferred stock

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "papierów":

indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
  Langol.pl