langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt zlecenia prac

Koszt zlecenia prac po angielsku

koszt zlecenia prac: work order cost Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "work":

fabryka works
zakład works
obrabiany element workpiece
obrabiana część workpiece
samodzielna grupa robocza autonomous work group
chałupnictwo outwork
badanie procesu pracy work study
pomiar czasu pracy work measurement
procesy w toku work-in-progress
praca w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress
praca w toku work in progress
pracownik linii montażowej assembly line worker
stalownia steel works
produkcja w toku work-in-progress products
stanowisko pracy workstation
praca akordowa piece-work
praca manualna labour hand-work
pracownik linii produkcyjnej line worker
pracownik produkcyjny production worker
prace rozwojowe development works
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "order":

niesprawny out of order
poziom kolejnych zamówień reorder level
wyrób montowany na zlecenie assemble-to-order product
zlecenie order
niezerealizowane zamówienia order backlog
nieczynny out of order
zepsuty out of order
wykonywać [coś] na zamówienie make [sth] to order
zlecenie wykonania job order

Ze słowem "cost":

koszty produkcji manufacturing costs
koszt jednostkowy unit cost
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszt produkcji production cost
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads

Ze słowem "prac":

usprawniający pracę labour-saving (GB)
usprawniający pracę labor-saving (US)
pracochłonny labor-intensive
naukowa organizacja pracy scientific management
badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study
analiza metod pracy method study
analiza metod pracy method analysis
grafik pracy operations scheduling
plan pracy operations scheduling
wymiana pracowników personnel replacement
rotacja pracowników personnel rotation
rotacja pracowników personnel turnover
praca manualna manual labour
kontrola postępu prac progress control
pracownik magazynu warehouseman
  Langol.pl