langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt produkcji

Koszt produkcji po angielsku

koszt produkcji: production cost Szukaj w Google
a także:
- manufacturing cost

Inne:

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
proces produkcji production process
linia produkcyjna production line
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "cost":

koszty produkcji manufacturing costs
koszt jednostkowy unit cost
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszt zlecenia prac work order cost
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads

Ze słowem "produkcji":

system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
linia produkcji ciągłej continuous processing line
stały wzrost produkcji sustained growth of output
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
  Langol.pl