langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt jednostkowy

Koszt jednostkowy po angielsku

koszt jednostkowy: unit cost Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "unit":

zużycie na jednostkę consumption per unit
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit

Ze słowem "cost":

koszty produkcji manufacturing costs
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszt zlecenia prac work order cost
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszt produkcji production cost
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
  Langol.pl