langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kontrakt terminowy na stopę procentową

Kontrakt terminowy na stopę procentową po angielsku

kontrakt terminowy na stopę procentową: Forward Rate Agreement Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "forward":

giełdowy handel terminowy forward dealing
giełdowy kontrakt terminowy forward contract
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
stopa zwrotu rate of return
kurs sprzedaży selling rate
stopa procentowa obligacji coupon rate
pierwszorzędne udziały first rate shares
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "agreement":

umowa odkupu papierów wartościowych securities repurchase agreement
umowa odkupu papierów buyback agreement
umowa odkupu papierów RP agreement
umowa odkupu papierów wartościowych repurchasing agreement

Ze słowem "kontrakt":

walutowe kontrakty terminowe currency features
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę futures contract

Ze słowem "terminowy":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
giełdowy handel terminowy futures trading
  Langol.pl