langol.pl » Biznes » Bankowość » kasa oszczędnościowo-pożyczkowa

Kasa oszczędnościowo-pożyczkowa po angielsku

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa: savings and loan association Szukaj w Google

Inne:

umowa pożyczki loan agreement

Ze słowem "savings":

kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
oszczędności savings
zwrot z oszczędności return on savings
wkład oszczędnościowy savings deposit

Ze słowem "and":

stałe zlecenie zapłaty standing order
stałe zlecenie zapłaty standing instruction
system waluty złotej gold standard
standard złota gold standard
zlecenie stałe standing order
weksel na okaziciela bill on demand

Ze słowem "loan":

umowa kredytowa loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "kasa":

oszczędnościowa kasa budowlana building society
indos do inkasa endorsement for collection
koszty inkasa collection charges
weksel do inkasa bill for collection
  Langol.pl