langol.pl » Biznes » Rachunkowość » kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny po angielsku

kapitał akcyjny: capital stock Szukaj w Google
a także:
- share capital

Inne:

bieżące zobowiązania current liabilities

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
rachunkowość zapasów stock accounting
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
  Langol.pl