langol.pl » Ogólne » Ogólne » jak w niniejszym przypadku

Jak w niniejszym przypadku po angielsku

jak w niniejszym przypadku: as in this case Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "this":

maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
to na pewno nie jest tak! this is definitely not the case!
niniejszym informujemy this is to inform you
niniejszym listem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]

Ze słowem "case":

pokazywać showcase
wariat nutcase
szaleniec nutcase
za każdym razem on a case-by-case basis

Ze słowem "jak":

być tak dobrym jak coś live up to [sth]
jak najszybciej in real time
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
po jakimś czasie over time
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik work as a temp
dane jakościowe qualitative data
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
doradzić [komuś] jak zrobić [coś] advice [sb] on how to [do sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
[zrobić coś] jak najwcześniej [do sth] at the earliest
jak określono [gdzieś] as defined in [sth]
jak poprzednio podano as mentioned before
jak podano wcześniej as mentioned before
jak podano powyżej as stated above
jak tylko pozwolą na to okoliczności as soon as circumstances permit
jak zaznaczono as indicated
jak zwykle as usual
jako ogólna zasada as a general rule
jako oddzielna pozycja as a separate item
jako taki as such
najszybciej, jak to możliwe as quickly as possible
jak mówią reportedly
czysty jak łza squeaky clean
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
jak sama nazwa wskazuje, [coś] as the name implies, [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account
  Langol.pl