langol.pl » Ogólne » Ogólne » jak podano wcześniej

Jak podano wcześniej po angielsku

jak podano wcześniej: as mentioned before Szukaj w Google

"as mentioned before" to także:

- jak poprzednio podano

Inne:

Ze słowem "jak":

być tak dobrym jak coś live up to [sth]
jak najszybciej in real time
zająć się [jakąś kwestią] tackle [some issue]
po jakimś czasie over time
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu pay [some amount] in ransom
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] dwindle to [some size]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik work as a temp
dane jakościowe qualitative data
nieistotny względem [jakiejś kwestii] extraneous to [some issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
doradzić [komuś] jak zrobić [coś] advice [sb] on how to [do sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
stosować się do [jakiejś konwencji] follow [some convention]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract
wygrać [jakiś] przetarg be granted [some] bid
współudział w [jakiejś zbrodni] complicity in [some crime]
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
pobić [jakiś] rekord break [some] record
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
[zrobić coś] jak najwcześniej [do sth] at the earliest
jak określono [gdzieś] as defined in [sth]
jak podano powyżej as stated above
jak tylko pozwolą na to okoliczności as soon as circumstances permit
jak w niniejszym przypadku as in this case
jak zaznaczono as indicated
jak zwykle as usual
jako ogólna zasada as a general rule
jako oddzielna pozycja as a separate item
jako taki as such
najszybciej, jak to możliwe as quickly as possible
jak mówią reportedly
czysty jak łza squeaky clean
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]
jak sama nazwa wskazuje, [coś] as the name implies, [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account
  Langol.pl