langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » główny indeks giełdy

Główny indeks giełdy po angielsku

główny indeks giełdy: leading share index on the market Szukaj w Google

Inne:

londyński indeks giełdowy Financial Times Industrial Ordinary Share Index

Ze słowem "share":

przydział akcji allotment of shares
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
akcja share
nominalny kapitał akcyjny nominal share capital
kapitał akcyjny spółki authorized share capital
emitowany kapitał akcyjny issued share capital
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja zwykła ordinary share
akcja uprzywilejowana preference share
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
świadectwo udziałowe share certificate
akcja założycielska founders' share
akcja subskrybowana subscription share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
przemówić do udziałowców address the shareholders
inwestor indywidualny individual shareholder
akcje zwykłe ordinary shares
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
akcja na okaziciela bearer share
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
świadectwo udziałowe share certificate
udział share
akcja gratisowa free share

Ze słowem "index":

indeks index
wskaźnik index

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
spekulant manipulujący rynkiem market maker
wycofać się z rynku pull out of the market
animator obrotu giełdowego market maker
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "indeks":

londyński indeks giełdowy FT-SE 100
  Langol.pl