langol.pl » Biznes » Handel » faktura pro forma

Faktura pro forma po angielsku

faktura pro forma: pro forma invoice Szukaj w Google
a także:
- p/i

Inne:

wystawić fakturę bill
formularz zamówienia order form
zafakturować invoice
faktura handlowa sales invoice
przelew bankowy bank transfer
faktura invoice
faktura handlowa commercial invoice

Ze słowem "pro":

producent manufacturer
produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
rozległy wybór towarów diversified range of products
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
prowizja commission
prowizja [x]-procentowa commision of [x]%
prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
oferta promocyjna special offer
metoda wyceniania produktów price-fixing method
marża profit margin
urządzenia produkcyjne production equipment
narzut profit mark-up
marża profit mark-up
perspektywa prospect
możliwość prospect
promowanie promotion
promocja promotion
zapewniać [coś] [komuś] provide [sb] with [sth]
promować promote
prospekty reklamowe sales literature
prospekt booklet
prospekt prospectus
broszura informacyjna prospectus
ulotka informacyjna prospectus
kupować na próbę buy on approval
zaproszenie do składania ofert invitation to tender
oferta promocyjna introductory offer
promować [coś] pitch [sth]
rozpatrywać process
poddawać obróbce process
przetwarzać process
zmienić plan produkcji reschedule production
natychmiastowy prompt
niezwłoczny prompt
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
[x]-procentowy rabat [x]% discount
prolongować extend
prolongata extension
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
cena orientacyjna approximate price
prolongata płatności extension of payment
prowizja del credere del credere commission
potencjalny klient prospect
prowizja od sprzedaży sales commission
oferta handlowa sales proposal
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
wprowadzić [kogoś] w nastrój zakupów put [sb] in a buying mood
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.

Ze słowem "forma":

formalności formalities
formalności celne customs formalities
informacje intelligence
informacje o rynku market intelligence
informacja ogólna overview
informacja szczegółowa insight
rozpowszechniać informacje disseminate information
zbierać informacje gather information

Ze słowem "invoice":

faktura konsularna consular invoice
błąd na fakturze error on an invoice
kwota faktury invoice amount
suma faktury invoice amount
suma faktury amount of an invoice
wartość faktury amount of an invoice
rozliczenie faktury settlement of the invoice
zapłata faktury settlement of the invoice
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price
faktura zakupu purchase invoice
przedstawić fakturę submit an invoice

Ze słowem "faktura":

faktura tkaniny cloth texture
faktura bill
  Langol.pl