langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » emisja z prawem poboru

Emisja z prawem poboru po angielsku

emisja z prawem poboru: rights issue Szukaj w Google

"rights issue" to także:

- emisja praw poboru

Inne:

bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
prawo poboru pre-emptive right

Ze słowem "rights":

prawo pierwokupu pre-emption rights

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
emisja gratisowa scrip issue
akcje gratisowe scrip issue
emisja gratisowa capitalization issue
akcje gratisowe capitalization issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "prawem":

akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
  Langol.pl