langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu

Emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu po angielsku

emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu: floating rate issue Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
stopa zwrotu rate of return
kurs sprzedaży selling rate
stopa procentowa obligacji coupon rate
pierwszorzędne udziały first rate shares
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
emisja gratisowa scrip issue
akcje gratisowe scrip issue
emisja gratisowa capitalization issue
akcje gratisowe capitalization issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja akcji share issue
  Langol.pl