langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dzwonię, żeby spytać czy [..]

Dzwonię, żeby spytać czy [..] po angielsku

dzwonię, żeby spytać czy [..]: I'm phoning to find out if [..] Szukaj w Google

Inne:

dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]

Ze słowem "i'm":

brakuje mi [czegoś] i'm short of [sth]

Ze słowem "out":

zaległa kwota outstanding amount
wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wykonać carry out
zrealizować carry out
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
linia wychodząca outside line
rozmowa zewnętrzna outside call
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
z czystej ciekawości just out of curiosity
bez [czegoś] without [sth]
owijać w bawełnę beat about the bush
skrzynka wychodząca outbox
nie ma go w tej chwili he's out at the moment
słowo mówione word of mouth

Ze słowem "czy":

dotyczyć [czegoś] refer to [sth]
po [czymś] following [sth]
duże doświadczenie w [czymś] good experience in [sth]
w [czyimś] imieniu on behalf of [sb]
zaznaczyć indicate
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
czytać uważnie peruse
obstawać przy [czymś] insist on [sth]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
liczyć na [coś] count on [sth]
liczyć się z [czymś] reckon with [sth]
życzyć sobie require
ręczyć za [coś] vouch for [sth]
nie zwlekać z [czymś] rush [sth]
doręczyciel carrier
nieczynny dead
łączyć rozmowę put through
rozłączyć się z [kimś] hang up on [sb]
do osób których, może to dotyczyć To Whom It May Concern
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
w imieniu [czyimś] [coś] on behalf of [sb] [sth]
współpracować z [kimś] w [czymś] cooperate with [sb] on [sth]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
dostarczyć [komuś] [coś] supply [sb] with [sth]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
być [czymś] zainteresowanym be interested in [sth]
interesować się [czymś] be interested in [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
broszura o [czymś] brochure on [sth]
dzień roboczy working day
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
czy możemy zacząć? If we could start.
zaczynajmy let's get started
witamy na [czymś] welcome to [sth]
sukces w [czymś] success in [sth]
niepowodzenia w [czymś] failures in [sth]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
połączyć [kogoś] put [sb] through
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
  Langol.pl