langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » dywidenda z akcji

Dywidenda z akcji po angielsku

dywidenda z akcji: dividend on stock Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
pokrycie dywidendy dividend cover
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
stopa dywidendy dividend yield
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "stock":

akcje firm samochodowych automobile stocks
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
giełda papierów wartościowych stock exchange
notowana spółka listed stock
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja zwykła common stock
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual stockholders' meeting
akcje rozwojowych firm growth stock
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
świadectwo udziałowe stock certificate
akcja groszowa penny stocks
obligacja stock
papier wartościowy stock
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
akcje zwykłe common stock

Ze słowem "akcji":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
portfel akcji portfolio
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
pakiet akcji block of shares
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
  Langol.pl