langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » dyskryminowanie mężczyzn

Dyskryminowanie mężczyzn po angielsku

dyskryminowanie mężczyzn: discrimination against men Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "discrimination":

dyskryminacja discrimination
dyskryminowanie kobiet discrimination aganst women

Ze słowem "men":

zaangażowanie involvement
satysfakcja fulfilment
spełnienie fulfilment
program zaangażowania pracowników employee involvement program
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
zaczynać commence
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
przyrostowy incremental
progresywny incremental
przyrost increment
automatyczna podwyżka increment
plan podwyżek salary increment plan
wynagrodzenie dodatkowe emolument
honorarium emolument
dodatek drożyźniany cost-of-living adjustment
umysłowy mental
intelektualny mental
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
wymóg requirement
wymaganie requirement
niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
referencje recommendation
list referencyjny letter of recommendation
referencje letter of recommendation
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
staż placement
agencja organizacji staży placement agency
bezrobocie unemployment
emerytura retirement
emerytalny retirement
wiek emerytalny retirement age
osiągnąć wiek emerytalny reach retirement age
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
umowa agreement
porozumienie agreement
szukać porozumienia seek an agreement
umowa trójstronna tripartite agreement
rekrutacja recruitment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
środowisko pracy working environment
wypłata za wyniki pracy payment by results
dział personalny personnel department
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
ocena kandydatów assessment of applicants
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
wcześniejsze przejście na emeryturę early retirement
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zarządzanie relacjami relationship management
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
pismo nominacyjne letter of appointment
szkolenie w zakresie zarządzania management training
zatrudnienie tymczasowe temporary employment
  Langol.pl