langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dostarczyć wystarczających informacji

Dostarczyć wystarczających informacji po angielsku

dostarczyć wystarczających informacji: supply sufficient information Szukaj w Google

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
dodatkowa informacja additional information
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
do [kogoś] for the attention of [sb]

Ze słowem "supply":

dostarczyć [komuś] [coś] supply [sb] with [sth]

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dla twojej informacji for your information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "informacji":

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
  Langol.pl