langol.pl » Biznes » Rachunkowość » doradca do spraw ekonomicznych

Doradca do spraw ekonomicznych po angielsku

doradca do spraw ekonomicznych: business consultant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "business":

firma jednoosobowa one-man business

Ze słowem "spraw":

sprawdzać cross reference
sprawdzać przez porównanie cross reference
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie finansowe finacial statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
sprawować kontrolę budżetową exercise budgetary control
sprawozdanie okresowe periodical report
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
  Langol.pl