langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dodatkowa informacja

Dodatkowa informacja po angielsku

dodatkowa informacja: additional information Szukaj w Google

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
do [kogoś] for the attention of [sb]

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dla twojej informacji for your information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "informacja":

informacja o koncie bankowym banking details
  Langol.pl