langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś]

Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] po angielsku

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś]: so far I have received no reply from [sb] Szukaj w Google

Inne:

jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]

Ze słowem "far":

o ile sobie przypominam as far as I recall
o ile pamiętam as far as I remember

Ze słowem "have":

otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "received":

[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received

Ze słowem "reply":

odpowiadać reply
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
szybka odpowiedź prompt reply

Ze słowem "from":

wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
uniemożliwić [komuś] [coś] preclude [sb] from [sth]
niezależnie od powyższego, [coś] apart from the above [sth]
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "tej":

z czystej ciekawości just out of curiosity
nie ma go w tej chwili he's out at the moment
nie ma mnie w tej chwili I'm not in at the moment

Ze słowem "pory":

spory considerable

Ze słowem "odpowiedzi":

odpowiedzialność za [coś] liability for [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
być odpowiedzialnym za [coś] be responsible for [sth]
  Langol.pl